Beleidsplan

 

 

 

 

 

Beleidsplan

Huisartsenpraktijk Binnenstad

Tilburg

 

 

Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan van Huisartsenpraktijk Binnenstad. Wij leveren hoogwaardige huisartsgeneeskundige zorg in het hart van Tilburg, waarbij we patiëntvriendelijkheid, toegankelijkheid en veiligheid hoog in het vaandel hebben. Wij wensen u veel plezier met het lezen van het beleidsplan.

 

Termijn

Dit beleidsplan beschrijft onze plannen voor de periode 2018-2021.

 

Missie en Visie

De huisartsgeneeskunde zoals die in Nederland bestaat is uniek. Door een combinatie van goed opgeleide artsen en ondersteunend personeel en continuïteit in langjarige (soms levenslange) contacten, wordt de patiënt snel en doeltreffend geholpen, de juiste zorg voor deze patiënt op de juiste plek (thuis indien nodig), waarbij tenslotte ook de kosten laag gehouden worden (niet het doel, wel het gevolg). In 2013 werd Huisartsenpraktijk Binnenstad opgericht om deze unieke zorgtraditie in het centrum van Tilburg voort te zetten met dezelfde kernwaarden, maar in een moderne uitvoering.

 

Het is onze missie om persoonlijke en hoogwaardige huisartsgeneeskundige zorg te leveren, gemakkelijk toegankelijk, in een kleinschalige vertrouwde omgeving. Dit bereiken we door zorg op maat te leveren, zo mogelijk volgens de richtlijnen van de beroepsgroep, door te streven naar continuïteit (liefst één vaste dokter, of minimaal dezelfde dokter voor dezelfde klacht), door de inzet van voldoende ondersteunend personeel (telefonische bereikbaarheid) en door het aantal patiënten waarvoor we zorgen af te stemmen op het aantal fte huisartsen en ondersteunend personeel en de ruimte die ons pand biedt. Daarnaast zijn we ons bewust dat het streven naar hoogwaardige huisartsgeneeskundige zorg, het nodig maakt om kritisch te kijken naar extra taken die er naar de eerste lijn worden verschoven. Wij kiezen ervoor om het takenpakket alleen uit te breiden, als dit een duidelijke meerwaarde heeft voor onze patiënt en dit niet ten koste gaat van onze kerntaken.

 

Activiteiten van de organisatie

Zoals hierboven benoemd levert onze praktijk reguliere huisartsgeneeskundige zorg. Wij volgen daarbij zoveel mogelijk de NHG-standaarden en andere relevante richtlijnen en houden ons aan de geldende wetgeving (o.a. WGBO, Wet BIG).

 

Binnen ons reguliere huisartsgeneeskundige pakket leveren we de volgende diensten:

-telefonische consulten

-e-consulten

-kleine verrichtingen door de assistente (wratten aanstippen, oor uitspuiten etc.)

-spreekuurconsulten

-visites (op aanvraag of indien aangewezen)

-spoedgeneeskunde

-chronische zorg, te weten cardiovasculair risicomanagement, diabetes mellitus type 2 en astma en COPD (samenwerking tussen praktijkondersteuner en de huisarts)

-geestelijke gezondheidszorg (samenwerking tussen praktijkondersteuner GGZ en huisarts)

-kleine chirurgische verrichtingen (bijv. weghalen moedervlek of talgklier).

 

 

Tevens houden we ons bezig met de opleiding van doktersassistenten, praktijkondersteuners, medisch studenten, co-assistenten en huisartsen. Wij werken daarvoor samen met verschillende opleidingscentra waaronder het ROC Tilburg en UMC St. Radboud.

 

Daarnaast bieden wij een spreekuur aan voor reizigersvaccinatie. Dit doen we onder de franchise van Travel Doctor.

 

Tenslotte is onze praktijk aangesloten bij het Tilburgs model voor Sociaal-Medische zorg, waarmee we onze bijdrage leveren aan het borgen van de toegang tot medische zorg voor dak- en thuislozen en illegalen.

 

Geografische grenzen

De praktijk richt haar zorg met name op de binnenstad van Tilburg. De absolute grens is vastgesteld op de maximale aanrijdtijd bij spoed, te weten 15 minuten. Iedereen die woont op een locatie die in druk verkeer in ieder geval binnen 15 minuten te bereiken is, kan patiënt worden binnen onze praktijk, mits de praktijk geopend is voor nieuwe patiënten. Wij hanteren als arbitraire grens de ringbanen van Tilburg (ons inziens een haalbare aanrijdtijd in het geval van een spoedvisite, in combinatie met een gemakkelijke bereikbaarheid van onze praktijk voor de patiënt).

 

Beleid en doelstellingen

-Een patiënt met een gezondheidsklacht wil uiteraard zo snel mogelijk geholpen worden. De praktijk streeft naar een goede telefonische bereikbaarheid door inzet van voldoende personeel. Daarnaast streeft de praktijk ernaar om afspraken snel mogelijk aan te kunnen bieden, waarbij er door de doktersassistente (eventueel in overleg met de huisarts) een professionele medische afweging gemaakt wordt hoe snel de patiënt door de dokter gezien moet worden.

-Een patiënt verwacht een menselijke, vriendelijke en kundige benadering. Alle medewerkers binnen onze praktijk spannen zich in om onze patiënten vanaf het eerste contact het gevoel te geven dat er wordt geluisterd naar hun hulpvraag, ook als het antwoord op deze vraag niet direct voor handen ligt. Alle medewerkers binnen onze praktijk hebben voldoende vaardigheden en training om het contact op een professionele manier te laten verlopen. Waar nodig worden deze vaardigheden met scholing vergroot.

-Een continue en persoonlijke benadering betekent dat we er zijn op het moment dat het er voor de patiënt echt toe doet. Denk hierbij aan geboorte, overlijden of het krijgen van ingrijpend nieuws. Onze praktijk spant zich in om de patiënt te volgen, zodat we er op deze momenten ook kúnnen zijn. Deze inspanning begint uiteraard met persoonlijke betrokkenheid. Om te streven dat er niemand door de mazen van het net gaat, hanteren we afspraken over onze postverwerking (zo weten we het snel als iemand is opgenomen of bij de specialist is geweest) en onderhouden we daarnaast goede onderlinge contacten met de specialisten van het ziekenhuis. Op die manier weet een specialist ons te bereiken indien er ingrijpend nieuws volgt.

-De praktijk levert op een veilige manier huisartsgeneeskundige zorg. Dit doen we door zoals eerder benoemd zoveel mogelijk te werken volgens de richtlijnen van de beroepsgroep en door te werken met voldoende opgeleid ondersteunend personeel. We hebben de veiligheid aanvullend geborgd door voldoende overlegmomenten tussen de huisartsen en assistentes en de autorisatie van alle telefonische adviezen die door de assistentes worden gegeven. In het geval dat er onverhoopt toch fouten worden gemaakt, worden deze structureel overlegd om er van te leren en zo nodig gemeld aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

-De praktijk blijft continu op zoek naar waar de zorg beter kan. Dit deden wij altijd al door open te staan voor kritiek van de patiënt en van elkaar en hier ook actief naar op zoek te gaan (denk aan een brievenbus in de wachtkamer voor klachten en suggesties, of patiënten enquêtering in het kader van een kwaliteitsmodule van de zorgverzekeraar). Wij pakken dat nu meer gestructureerd aan met de NHG-praktijkaccreditatie. Met dit programma blijven we programmatisch op zoek naar onvolkomenheden binnen onze zorgverlening en naar hoe de patiënt onze zorg ervaart. Veranderingen worden doorgevoerd, waarbij er wordt gezorgd dat veranderingen ook standhouden.

-Artsen en ondersteunend personeel nemen regelmatig deel aan scholing. Binnen de praktijk wordt ad hoc geleerd van casuïstiek. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van het (regionale) scholingsaanbod om te voorzien in de scholingsbehoefte en om kennislacunes op te vullen. Voor de assistentes geldt dat specifieke cursussen in overleg gevolgd kunnen worden, mits de kosten hiervan het scholingsbudget niet overschrijden. De huisartsen nemen zo mogelijk jaarlijks deel aan de Barning, een regionale nascholing voor huisartsen en specialisten. Daarnaast wordt door huisartsen en praktijkondersteuning zoveel mogelijk deelgenomen aan het scholingsaanbod van de zorggroep.

-De praktijk is een werkplek, waar alle medewerkers zich kunnen ontplooien. Uiteraard leveren we om te beginnen huisartsgeneeskundige zorg in de volle breedte. Wij evalueren regelmatig of de manier waarop deze zorg geleverd wordt, overeenkomt met de manier waarop we graag willen werken. Daarnaast kijken we m.b.t. ons aanvullende zorgaanbod zowel naar wat de zorg voor onze patiënten ten goede komt als naar welke zorg wij als zorgverlener ook leuk vinden om te leveren. In de functioneringsgesprekken met het ondersteunend personeel wordt telkens gekeken naar welke kernkwaliteiten de medewerker bezit en in welke richting verdere ontwikkeling wenselijk is.

-De praktijk blijft voorlopig gesloten voor aanmelding van nieuwe patiënten. Praktijkgroei gaat gepaard met een toename fte artsen en doktersassistenten. In de huidige situatie is er, zowel wat betreft spreekkamers als het aantal werkplekken in de frontoffice en backoffice, onvoldoende ruimte om extra personeel te laten werken om een verdere toename aan hulpvragen te kunnen beantwoorden. Daarnaast hechten we vanuit onze missie aan een kleinschalige praktijk, waarbinnen de patiënt een beperkt aantal gezichten ziet en we ons kunnen inzetten voor continuïteit. Door het inperken van groei behouden we dus onze kleinschaligheid.

-De praktijk kiest ervoor momenteel geen nieuwe zorgprogramma’s te starten en de zorgprogramma’s die lopen verder te verbeteren. Uitbreiding van programmatische zorg maakt het aannemen van meer personeel noodzakelijk en zoals hierboven beschreven is daar geen fysieke ruimte voor. Daarnaast zou verdere taakdelegatie kunnen leiden tot versnippering van de zorg binnen onze praktijk en vermindering van de ervaren continuïteit. De praktijk blijft kritisch kijken naar de ontwikkeling en zal uiteraard dit standpunt heroverwegen wanneer zorgprogramma’s duidelijke meerwaarde hebben voor de zorg voor onze patiënten.